خانه / پیش بینی ورزشی / آموزش پیش بینی به روش هندیکپ (handycap)

آموزش پیش بینی به روش هندیکپ (handycap)

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

معرفی بهترین سایتهای پیش بینی فوتبال و انفجار و کازینو توسط تیم متخصص

در این حالت ما برای پیش بینی خود تمام حالت های (فسخ، نصف برد، نصف باخت، کامل برد، کامل باخت)را داریم.

در این روش شرطبندی(بت ورزشی – پیش بینی فوتبال) برای هر بازی، حالت های پیش بینی با ضرایب برد مختلف در معتبرترین سایت پیش بینی، وجود دارد

معتبرترین سایت پیش بینی

احتمال برد ۳۳% در حالت قبلی به  ۵۰ % افزایش می باید.

به این شکل که یک وضعیت میانی برای نتیجه مسابقه تعریف می شود.

این وضعیت میانی از طریق ضریب لاین، نمایش داده می شود که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

در این روش شما با دو عدد در مقابل هر تیم مواجه می شوید.

یک عدد که همان ضریب برد و یک عدد هم ضریب لاین می باشد.

عدد اول همیشه ضریب لاین وعدد دوم هم ضریب برد می باشد که درمقابل نام تیم نوشته می شود.

ضریب لاین:

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

**این حالات شرطبندی برای اعداد بیشتر از ۱ نیز به همین ترتیب معنا می شود.

ضریب ۰ :

در صورت مساوی بودن بازی قرداد فسخ می شود و کل مبلغ پیش بینی به حساب شما باز می گردد و در صورتی که تیم ما بازی را ببرد، ما هم کل مبلغ پیش بینی را برده ایم واگر تیم ما ببازد، ما هم کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

ضریب ۰٫۲۵ – :

اگر بازی مساوی شود، وضعیت ما نصف باخت است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم. اگر تیم ما ببرد، ما کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

ضریب ۰٫۲۵ + :

اگر بازی مساوی شود، وضعیت ما نصف برد است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را برده ایم. اگر تیم ما ببرد، کل مبلغ میزان برد را برده ایم و اگر تیم ما ببازد ،کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

ضریب ۰٫۵ – :

اگر بازی مساوی شود ،وضعیت ما کامل باخت است ،یعنی کل مبلغ شرطبندی را از دست داده ایم. اگر تیم ما ببرد، کل مبلغ میزان برد را برده ایم و اگر تیم ما ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

ضریب ۰٫۵ + :

اگر بازی مساوی شود، وضعیت ما کامل برد است ،یعنی کل میزان برد را برده ایم. اگر تیم ما ببرد، کامل می بریم و اگر تیم ما ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

ضریب ۰٫۷۵ – :پ

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما نصف برد است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را برده ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، ما کامل برده ایم. اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

ضریب ۰٫۷۵ + :

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما نصف باخت است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را باخته ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم و اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کامل برده ایم.

ضریب ۱ – :

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما فسخ است و کل مبلغ پیش بینی به حساب ما باز می گردد. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

ضریب ۱ + :

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما فسخ است و کل مبلغ پیش بینی به حساب شما باز می گردد. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم و اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم.

ضریب ۱٫۲۵ – :

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما نصف باخت است یعنی نصف مبلغ شرطبندی را باخته ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

ضریب ۱٫۲۵ + :

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما نصف برد است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را برده ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم و اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم.

ضریب ۱٫۵ – :

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما کامل باخت است. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، ما کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

ضریب ۱٫۵ + :

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما کامل برد است. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل ببازد، ما کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم. اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم.

**توجه داشته باشید که این روند برای لاین های ۳ گل به بالا به همین شکل محاسبه می شود و می توان این توضیحات را با جا به جایی تعداد گل ها ،برای آنها نیز به کار برد.

.در جدول زیر لاین های مختلف و وضعیت های معادل هر کدام لیست شده اند.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

برای مثال شما تیم های A  و B را به شکل زیر دارید.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

حال با توجه توضیحات بالا هر کدام از حالت های بازی را بررسی می کنیم
فرض می کنیم به روی لاین A ، مبلغ ۱۰۰ دلار شرط بسته ایم.

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما نصف باخت است یعنی ما نصف مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

پس این مبلغ را تقسیم به دو میکنیم، مبلغ به دست آمده از حساب ما کسر می شود و مابقی آن به حساب ما باز می گردد.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، ما کامل برده ایم.

پس پیش بینی ما تمام میزان برد را برنده شده است.

حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را به دست بیاوریم.

مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی به حساب باز می گردد.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

اگرتیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، ما کامل باخته ایم

یعنی کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم.
فرض می کنیم به روی لاین تیم B ، مبلغ ۱۰۰ دلار شرط بسته ایم.

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما نصف برد است یعنی نصف مبلغ شرطبندی را برده ایم.

پس پیش بینی ما نصف مبلغ تعین شده را برنده شده است.

حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، میزان برد خود را به دست بیاوریم و چون ما نصف میزان برد را برده ایم، پس این عدد را تقسیم به دو می کنیم.

عدد به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی ما به حساب  باز می گردد.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، ما کامل برده ایم.

پس پیش بینی ما تمام میزان برد را برنده شده است.

حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را به دست بیاوریم.

مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی به حساب باز می گردد.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ شرطبندی را باخته ایم.

روش Handicap  را با استفاده از فرمول و جدول زیر هم می توانید محاسبه نمایید.

جدول محاسبه :

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

حال فرمول زیر را برای یافتن پاسخ نتیجه پیش بینی های خود به کار می بریم.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

۱٫ منظور ازتیم ما همان تیمی است که ما روی لاین آن تیم پیش بینی کرده ایم.

۲٫ همواره تعداد گل زده تیم خود (تیم ما) را ازتعداد گل زده تیم مقابل کم میکنیم.

۳٫ مقدار به دست آمده از فرمول بالا را (X) نامیدیم.عدد (X) هر چه باشد ,آن عدد را با جدول بالا مقایسه می کنیم و نتیجه برد یا باخت خود را می یابیم.

۴٫ در صورت بردن شرط با استفاده از فرمول میزان برد ،مقدار برد خود را محاسبه می کنید.

برای مثال در بازی بین دو تیم A و B ضریب برد و عدد لاین به این گونه است.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

فرض می کنیم ما مبلغ ۱۰۰ دلار به روی لاین تیم A شرط بسته ایم. پس A، تیم ما است.

فرض میکنیم نتیجه مسابقه (۰-۱) به  نفع تیم A تمام شده است.

بدین گونه وضعیت بت ورزشی خود را محاسبه می کنیم.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

در جدول محاسبه ،می بینیم که ۰٫۲۵+ به معنای نصف برد است.

پس پیش بینی ما نصف مبلغ تعین شده را برنده شده است.

حال میتوانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را به دست بیاوریم

چون ما نصف مبلغ میزان برد را برده ایم، پس میزان برد را تقسیم به دو می کنیم.

مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ شرطبندی ما به حساب ما باز می گردد.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

فرض میکنیم نتیجه مسابقه (۱-۳) به  نفع تیم A تمام شده است.

بدین گونه وضعیت بت ورزشی( پیش بینی فوتبال ) خود را محاسبه می کنیم.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

در جدول محاسبه ، می بینیم که ۱٫۲۵+ به معنای کامل برد است.

پس پیش بینی ما تمام مبلغ میزان برد را برنده شده است.

حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را به دست بیاوریم.

مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی ما به حساب ما در معتبرترین سایت پیشبینی باز می گردد. ( پیش بینی فوتبال )

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

فرض می کنیم نتیجه مسابقه (۰-۰)  تمام شده است.

بدین گونه وضعیت بت ورزشی (پیش بینی فوتبال) خود را محاسبه می کنیم.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

در جدول محاسبه، می بینیم که ۰٫۷۵ – به معنای باخت کامل است ،یعنی ما کل مبلغ شرطبندی را از دست داده ایم.

حال فرض می کنیم ما مبلغ ۱۰۰ دلار به روی لاین تیم B شرط بسته ایم. پس   B ، تیم ما است.

فرض میکنیم نتیجه مسابقه (۰-۱) به  نفع تیم A تمام شده است و تیم ما با اختلاف ۱ گل باخته است.

بدین گونه وضعیت بت ورزشی ( پیش بینی فوتبال) خود را محاسبه می کنیم.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

در جدول محاسبه ، می بینیم که ۰٫۲۵- به معنای نصف باخت است.

پس پیش بینی ما نصف مبلغ تعین شده را باخته است.

پس این مبلغ را تقسیم به دو می کنیم.

مبلغ به دست آمده از حساب ما کسر می شود و ما بقی آن به حساب ما بازمی گردد.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

فرض میکنیم نتیجه مسابقه (۱-۲) به  نفع تیم B تمام شده است.

بدین گونه وضعیت بت ورزشی خود را محاسبه می کنیم.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

در جدول محاسبه، می بینیم که ۱٫۷۵+ به معنای برد کامل است.

پس پیش بینی ما تمام مبلغ میزان برد را برنده شده است.

حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را از بت ورزشی در معتبرترین سایت پیش بینی به دست بیاوریم.

مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ شرطبندی ما به حساب ما در معتبرترین سایت پیش بینی باز می گردد.

شرطبندی - مسابقات ورزشی - نتایج زنده- لیگ ها - بت ورزشی - پیش بینی فوتبال- انفجار - پیش بینی فوتبال - پیشش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - شرطبندی مسابقات ورزشی - نتایج زنده-جدول لیگ ها - برنامه ورزشی - پیش بینی فوتبال- کسب درآمد با پیش بینی فوتبال - پیش بینی زنده تخصصی - فوتبال انفجار کازینو - درگاه بانکی - پیشبینی فوتبال - پیش بینی فوتبال - واریز - بازی انفجار- ضریب انفجار

درباره‌ی enfejar

حتما ببینید

ضریب - بازی انفجار - بازی فوتبال - بت - شرط بندی - شرطبندی - ضرایب - ضریب

نادیده گرفتن ارزش ضرایب بازی ها

Rate this post معرفی بهترین سایتهای پیش بینی فوتبال و انفجار و کازینو توسط تیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *