خانه / پیش بینی ورزشی / آموزش شرط بندی بیس بال

آموزش شرط بندی بیس بال

آموزش شرطبندی بیس بال
سایتهای معتبر بت

معرفی بهترین سایتهای پیش بینی فوتبال و انفجار و کازینو توسط تیم متخصص

امروز با شما خواهیم بود با آموزش شرط بندی و پیش بینی بیس بال (پیشبینی) و تبانی و فرم شرطبندی در سایتهای معتبر بت و کازینوهای انلاین

الف. اگر دو بازی از تیمهای یکسان در یک روز انجام شوند و بوکمیکر تنها برای یک بازی ارائه شده باشد

نتیجه شرطبندی باید بر اولین (زمان شروع) آنها ثبت شود.

ب. در موارد انتقال یا لغو مسابقه

اگر مسابقه با تأخیر بیش از ۳۰ ساعت از سر گرفته نشود شروط مربوط به رویداد باید با ضریب (۱) مسترد شوند.

ج. اگر مسابقه بیش از ۳۰ ساعت تعلیق شده باشد

محاسبه برای همه شروط  با ضریب ۱ انجام می شود. در صورتی که مسابقه درعرض ۳۰ ساعت به پایان برسد شرط به قوه خود باقی می ماند.

در صورتیکه به غیراین ذکر شده باشد

(سایتهای معتبر بت – تبانی)

تمام شروط  پذیرفته شده با توجه به نتایج وب سایت های رسمی و محاسبه دوره های اضافه انجام می شوند

اگر امکان دارد که مسابقه با تساوی به پایان برسد

تمام شروط در صورت عدم وجود شرط تساوی مسترد میشوند.

الف. اگر بازی قبل از اتمام زمان رسمی مختل شود

نتیجه پس از پنج (۵) دوره هندیکپ (۱.۴ دوره اگر تیم میزبان پیشرو می باشد) به عنوان نتیجه رسمی درنظر گرفته می شود.

برنده تیمی است که رانهای بیشتری بعد از آخرین دوره کامل انجام داده باشد

(مگر اینکه بازی در نیمه اول مختل شده و تیم خانگی پیشرو باشد)

ب. اگر مسابقه قبل ازاتمام زمان درج شده دراین پاراگراف مختل شود

تمام شروط، بجزآنهایی که نتیجه شان به وضوح در زمان توقف مسابقه تعیین شده باشد، استرداد صورت می شوند.

به جز موارد دیگر، این قوانین در مورد تمام شروط اعمال می شوند.

(سایتهای معتبر بت – تبانی)

استثناها عبارتند از:

“شرط بندی زنده”

یک مسابقه باید بطور کامل بازی شود تا شروط محاسبه شوند.

اگر یک بازی متوقف شود، تمام شروط این بازی، به جز آنهایی که در زمان توقف بازی نتایج آنها به وضوح مشخص شده اند، باطل می شود.

بیشتر / کمتر، رانهای بیشتر / کمتر + استرایکها + خطا ها، هندیکپ

شروط بر اساس امتیازات رسمی پس از ۹ دوره محاسبه می شوند (۸ ½ دوره، اگر تیم خانگی پیشرو باشد)

اگر دورهای اضافی برای تکمیل بازی مورد نیاز است

شروط بر اساس نتیجه نهایی امتیازات رسمی محاسبه می شوند.

اگر بازی بیش موعد مقرر به اتمام برسد، تمام شروط باطل می شوند.

بازی “میزبان – مهمان” (دور از خانه)

مسابقات یک روز بازی و تنها مسابقات مشخص شده در جدول فعلی در بازی شرکت دارند.

اگرحداقل در یکی از مسابقات ۹-۸.۵ دوره بازی نشود، شروط برای موقعیت مشخص شده باید مسترد شوند.

محاسبه شروط با مجموع امتیازاتی که توسط میزبانان در برابر امتیازات بدست آمده توسط مهمانان به دست می آید (استرداد شروط در صورت تساوی) تعریف می شود.

(سایتهای معتبر بت – تبانی)

موارد زیر برای شرط بندی در بیس بال در دسترس هستند:

۱.برنده

در اینجا شما پیش بینی نتیجه مسابقه را انجام می دهید. نرخها با در نظر گرفتن وقت اضافه محاسبه می شوند.

۲. بیشتر/کمتر (آموزش شرط بندی بیس بال)

اگر در نتیجه مسابقه تعداد کل امتیازات بدست آمده برابر با مجموع شروط باشد، شروط مسترد می شوند

برای فرد در مجموع یک تیم یا یک بازیکن نیز، نتایج به همین منوال محاسبه می شوند.

شروط با توجه به دوره های اضافی محاسبه می شوند.

۳. هندیکپ (آموزش شرط بندی بیس بال)

اگر هندیکپ فقط ۲ گزینه (تنها هندیکپ ۱ یا هندیکپ ۲، بدون گزینه تساوی) داشته باشد، در صورت تساوی با توجه به هندیکپ ، استرداد صورت می گیرد.

شروط بر اساس امتیازات رسمی پس از ۹ دوره شمارش (۸ ½ دوره اگر تیم خانگی پیشرو باشد) محاسبه می شوند.

اگر برای تکمیل بازی نیازبه دوره اضافه باشد، شرطبندی بر اساس امتیازات رسمی نهایی محاسبه می شود.

اگر بازی با  پیشرفت گسترده یکی از تیم ها به پایان برسد، تمام شرطبندی ها در آن موقعیت باید به قوه خود باقی بمانند.

در صورت تساوی، استرداد با توجه به هندیکپ (صرف نظر از دوره ای که مسابقه برای شرط بندی ارائه می شود) انجام می شود.

(سایتهای معتبر بت)

۴. امتیازات بیشتر / کمتر (آموزش شرط بندی بیس بال)

برای تعیین اینکه آیا امتیازاتی که توسط این تیم به دست آمده است، بیشتر یا کمتر از پارامترهای مشخص شده می باشند یا خیر پیشنهاد می شود.

اگر در نتیجه بازی تعداد امتیازات برابر با مجموع امتیازات باشد، شروط مسترد می شوند.

(سایتهای معتبر بت – تبانی)

شروط بر اساس امتیاز رسمی پس از ۹ نوبت محاسبه می شوند (۱.۸ دور بازی اگر تیم خانگی جلو باشد)

اگر برای تکمیل بازی، نیاز به دورهای اضافی باشد، شرط بندی بر اساس امتیازات رسمی نهایی محاسبه می شوند.

اگر بازی بیش از موعد مقرر به اتمام برسد، تمام شروط باطل می شوند.

۵. رانهای بیشتر / کمتر + استرایکها / بامپها / + اشتباهات (آموزش شرط بندی بیس بال)

برای تعیین اینکه آیا رانها، بامپها و اشتباهات انجام شده توسط اعضای هر دو تیم ، بیشتر یا کمتر از پارامتر مشخص شده است پیشنهاد می شود.

اگر در نتیجه یک مسابقه، تعداد کل رانها + استرایکها + اشتباهات برابر با مجموع شروط باشد، استرداد انجام می شود.

(سایتهای معتبر بت – تبانی)

محاسبه بر اساس سوابق رسمی دستگاه های نظارتی و فدراسیون های مسابقات مربوطه انجام می شود.

شروط بر اساس امتیازات رسمی پس از ۹ نوبت شمارش می شوند (۱.۸ بازی اگر تیم خانگی پیشرو باشد).

اگر دوره های اضافی برای تکمیل بازی مورد نیاز باشد، شرط بندی بر اساس امتیازات رسمی نهایی محاسبه می شود. اگر بازی بیش موعد مقرر به اتمام برسد، تمام شرطها باطل می شوند.

۶. آیا مجموع اعداد + استرایکها / بامپها / + اشتباهات تساوی و ضرایب فرد است یا زوج؟ (آموزش شرط بندی بیس بال)

برای تعیین اینکه آیا مجموع رانها، بامپها و اشتباهات انجام شده توسط اعضای هر دو تیم در مسابقه، زوج یا فرد است، پیشنهاد می شود.

محاسبه بر اساس سوابق رسمی دستگاه های نظارتی و فدراسیون های مسابقات مربوطه است.

شروط پس از ۹ نوبت بر اساس امتیاز رسمی محاسبه می شوند (۸ دوره اگر تیم خانگی پیش رو باشد).

اگر برای تکمیل بازی نیاز به دوره اضافه باشد، شرطبندی بر اساس امتیاز رسمی نهایی محاسبه می شود.

اگر بازی زودتر به اتمام برسد، تمام شرطها باطل خواهند شد.

(سایتهای معتبر بت – تبانی)

اگر نتیجه “۰” باشد، تمام شرطها به عنوان “برابر” محاسبه می شوند.

۷. مجموع / ضریب (آموزش شرط بندی بیس بال)

شروط بر اساس امتیازات رسمی پس از ۹ نوبت (۸ ½ نوبت اگر تیم خانگی پیشرو باشد) محاسبه می شوند.

اگر برای تکمیل بازی نیازی به دوره های اضافه باشد، شرط بندی بر اساس امتیاز رسمی نهایی محاسبه می شود.

اگر بازی زودتر به اتمام برسد، تمام شرطها باطل خواهند شد.

اگر نتیجه “۰-۰” باشد، تمام شرطهای این موقعیت به عنوان “برابر” محاسبه می شوند.

۸. کدام تیم اولین ران را انجام می دهد؟ (آموزش شرط بندی بیس بال)

اگر نتیجه “۰-۰” باشد، تمام شرطبندی ها در چنین موقعیتی باید مسترد شوند.

۹. کدام تیم آخرین ران را انجام می دهد؟ (آموزش شرط بندی بیس بال)

اگر نتیجه “۰-۰” باشد، تمام شرطبندی ها در چنین موقعیتی باید مسترد شوند.

۱۰. کدام یک از تیم ها ران بعدی را انجام می دهند؟ (آموزش شرط بندی بیس بال)

اگر مسابقه اجرا نشد (از جمله اگر یک مسابقه مختل شد)، شروط برای این موقعیت باید مسترد شوند.

در صورتی که مسابقه پس از اجرای بعدی متوقف شد، همه شرطبندی ها در قدرت خود باقی می مانند.

۱۱. دور ۱: بیشتر / کمتر از ۰.۵ (آموزش شرط بندی بیس بال)

برای محاسبه شروط اولین دوره مسابقه ، بازی باید تکمیل شود.

۱۲. نتیجه  دوره۱ (پیشبینی بیس بال)

برای محاسبه شروط، اولین نوبت بازی باید به طور کامل بازی شود.

۱۳. نوع اولین ران خانگی در مسابقه (آموزش شرط بندی بیس بال)

برای تعیین نوع اولین ران خانگی در مسابقات پیشنهاد شده است تا مشخص شود آیا امتیاز انفرادی (۱ امتیاز)

۲ امتیاز، ۳ امتیاز یا گرند اسلم (۴ امتیاز) خواهد بود

و یا اینکه در بازی اصلأ ران خانگی وجود نخواهد داشت.

همه شروط بر اساس امتیاز رسمی پس از ۹ نوبت محاسبه می شوند (۸ ½ نوبت اگر تیم خانگی پیشرو باشد).

اگر دوره های اضافه برای تکمیل بازی مورد نیاز باشد، شرط بندی بر اساس امتیاز رسمی نهایی محاسبه می شود.

اگر بازی زودتر به اتمام برسد، تمام شروط باطل خواهند شد.

۱۴. چه زمانی رانهای بیشتری انجام می شوند؟ (پیشبینی بیس بال)

لازم است تعیین شود که در کدام دوره مسابقه، رانهای بیشتری انجام میشود: در اولین دوره ۴.۵ (شامل ۵ دوره برتر) یا در ۵ نوبت دوم (پس از ۵ دوره برتر (از پایین ۵ دوره شامل پایان بازی))

یا تساوی خواهد بود.

در صورت وجود دوره اضافه، نتایج ۵ دوره شامل دورهای اضافه نیز می شوند.

(سایتهای معتبر بت – تبانی)

۱۵ آیا تیمی که اولین بازی را انجام می دهد، برنده مسابقه خواهد شد؟ (آموزش شرط بندی بیس بال)

نتایج زیرامکانپذیرهستند:

“بله” – اگر تیمی که اولین ران را انجام داد، برنده مسابقه شود شروط بر این نتیجه برنده می باشند.

“نه” – اگر تیمی که اولین ران را انجام داد و بازی را باخت ، شرط بر این نتیجه برنده می باشد.

اگر مسابقه به تساوی برسد، تمام شرطبندی ها در آن موقعیت مسترد می شوند.

اگر مسابقه به تساوی برسد، تمام شرطبندی ها در آن موقعیت مسترد می شوند.

اگر مسابقه قبل از اتمام زمان رسمی بازی به پایان برسد، نتیجه پس از پنج (۵) دوره بازی شده (۱.۴ دوره اگر تیم میزبان پیشروباشد) به عنوان نتیجه رسمی در نظر گرفته می شود.

تیمی برنده است که پس از آخرین دوره کامل  دارای بیشترین رانها باشد (مگر اینکه در نیمه اول دوره بازی مختل شده و تیم خانگی جلو باشد. در چنین مواردی برنده تیم خانگی است.)

۱۶.نتیجه اولین پاس برتراز دور بعدی: یک توپ یا هر نتیجه دیگر؟ (پیشبینی بیس بال)

لازم است تعیین شود که آیا نتیجه اولین پاس توپ ، استرایک، ران، ران خانه، خطا و غیره می باشد (یعنی نتیجه در بخش نتایج به صورت”هر نتیجه دیگر” درج می شود.)

(سایتهای معتبر بت – تبانی)

۱۷. کدام تیم اولین تیمی خواهد بود که  ۳ ران انجام می دهد؟ (پیشبینی بیس بال)

شروط بر اساس امتیاز رسمی پس از ۹ نوبت شمارش می شوند

(۸ ½ نوبت اگر بازی تیم خانگی پیش رو باشد)

برای تکمیل بازی اگر بازی های اضافی لازم باشند، امتیازات بر اساس امتیاز رسمی نهایی محاسبه می شوند.

اگر بازی قبلأ به اتمام رسیده باشد، تمام شروط باطل خواهند شد.

استثناء: اگر تا لحظه توقف مسابقه یکی از تیم ها سه ران انجام داده باشد.

۱۸. بازی ” دور از خانه “ (پیشبینی بیس بال)

مسابقات یک روزه در این بازی شرکت می کنند.

اگر حداقل در یکی از مسابقات ۹-۸.۵ دورهای شروط بازی نشوند، استرداد انجام می شود.

محاسبه شروط به صورت مجموع امتیازاتی که توسط میزبان به دست می آید در برابر امتیازات مهمانان تعریف می شود: در صورت تساوی، استرداد شروط بر برنده انجام می شود.

۱۹. قهرمان دسته (آموزش شرط بندی بیس بال)

اگرزمان فصل بازی به هر دلیلی کوتاه شده باشد، تمام شرطبندیها بر اساس نظر هیئت تصمیم گیرنده در مورد اینکه کدام تیم به قهرمانی دسته برسد خواهد بود.

۲۰. در این نوع از ورزش، نتایج دیگری جدا از آنچه که در بالا ذکر شد می تواند ارائه شود.

درباره‌ی enfejar

حتما ببینید

(شرط بندی زنده - شرط بندی زنده - بت ورزشی - بازی فوتبال)

راهنمای کامل شرط بندی های آینده:(پیش بینی قبل از بازی) قسمت اول

5 / 5 ( 2 امتیاز ) معرفی بهترین سایتهای پیش بینی فوتبال و انفجار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *